https://www.high-endrolex.com/10

Informatika u biomedicini 2022 - confOrganiser.com

Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

Plućna tromboembolija kod dijabetičara liječenih od pneumonije izazavane SARS-CoV-2 (Case-Control Study of Outcome)

Аутори:
1. Aleksandar Knežević, Univerzitetski klinicki centar Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
UVOD/CILJ: Plućna tromboembolija (PTE) predstavlja relativno čestu komplikaciju pneumonije uzrokovane SARS-CoV-2 virusom zbog sistemske aktivacije koagulacije i pulmonalne trombo-inflamacije sa lokalnim vaskularnim oštećenjem. Pošto je diabetes faktor rizika za mnoga kardiovaskularna oboljenja cilj ovog istraživanja je da se pokaže njegov mogući uticaj na pojavu PTE kod pacijenata. METODI: U studiju je uključeno 200 pacijenata liječenih u COVID 19 odjeljenju Univerzitetskog kliničkog centra u Banjoj Luci od 1. avgusta 2020. godine do 1. novembra 2021. godine. Pacijenti su podijeljeni u dvije grupe: grupu dijabetičara koja sadrži 100 pacijenata i kontrolnu grupu od isto toliko pacijenata. U studiju su uključeni pacijenti stariji od 18 godina. Prosječna starost pacijenata u dijabetičnoj grupi bila je 59.3±1.2, a u kontrolnoj grupi 59.4±1.2. Polna struktura je sačinjavala 50 muškaraca i 50 žena u obje grupe. PTE je kod pacijenata verifikovana MSCT angiografijom grudnog koša. Statistika je urađena u Statistical Package for the Social Sciences programu, verzije 23. REZULTATI: U grupi dijabetičara, kod 35 pacijenata verifikovana je PTE, od toga je 20 pacijenata bilo muškog pola, a 15 ženskog pola. U kontrolnoj grupi kod 12 pacijenata je verifikovana PTE, od toga 8 pacijenata je bilo muškog pola, a 4 pacijenta ženskog pola. Poredeći statistički dijabetičnu i kontrolnu grupu urađen je Chi Square test i dobijena vrijednost od 14.7128, p<0.05. Poredeći grupe prema polu nije nađena statistička signifikantnost. ZAKLJUČAK: Analizirajući podatke zaključujemo da su pacijenti sa dijabetesom u većem riziku za dobijanje PTE.

Кључне речи:
COVID 19,pneumonija,plućna tromboembolija,SARS-CoV-2

Тематска област:
Медицина

Датум пријаве сажетка:
25.12.2021.

Конференцијa:
Informatika u biomedicini 2022

Сажетак рада Рад за рецензију Финални рад Презентација

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10