https://www.high-endrolex.com/10

Informatika u biomedicini 2022 - confOrganiser.com

Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

Procjena uticaja religioznosti i egzistencijalnog blagostanja na konzumiranje alkohola odraslog stanovništva pravoslavne vjeroispovjesti u Krupi na Uni

Аутори:
1. Marijana Jandrić-Kočić, Dom zdravlja Krupa na Uni, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Uvod/Cilj: Prekomjerno konzumiranje alkohola je značajan javnozdravstveni problem. Individualan stav prema religiji i Bogu kao i razina percipiranog značenja vlastitog života predstavljaju važan prediktor širokog spektra stavova i ponašanja uključujući konzumiranje alkohola. Istraživanje je imalo za cilj utvrditi učestalost konzumiranja alkohola odraslih osoba pravoslavne vjeroispovjesti i procjeniti povezanost utvrđene konzumacije sa religioznošću i egzistencionalnim blagostanjem. Metode: Ispitivanje je kao studija presjeka sprovedeno u periodu od tri mjeseca, od 01.08.2021. do 01.11.2021. godine. Uzorak su činile 103 slučajno odabrane odrasle osobe, 57 (55,3%) muškaraca i 46 (44,7%) žena, prosječne starosti 44,7 ± 10,45 godina. Instrument istraživanja bili su upitnik za identifikaciju poremećaja uzrokovanih alkoholom (engl. Alcohol Use Disorders Identification Test, AUDIT) i dvije subskale upitnika duhovnog blagostanja (engl. Spiritual Well-Being Scale, SWBS): subskala religioznosti (engl. Religious Well-Being, RWB) i subskala egzistencijalnog blagostanja (engl. Existential well-being, EWB). U statističkoj analizi podataka primjenjene su tabele kontingencije. Rezultati: Alkohol nije konzumirao 21 (20,4%) ispitanik dok ga je 82 (79,6%) konzumiralo s različitom učestalošću (niskorizično pijenje 53,4%, rizično pijenje 16,5%, štetno pijenje 2,9% i zloupotreba alkohola 6,8%). Umjerenu religioznost posjedovalo je 68,0% ispitanika, nisku 3,9% i visoku 29,1%. Umjereno egzistencijalno blagostanje ostvarilo je 68% ispitanika, visoko 24,2% i nisko 7,8%. Utvrđena je visoko značajna statistička povezanost na nivou p < 0,0001 obrasca konzumiranja alkohola sa religioznošću i egzistencijalnim blagostanjem ispitanika. Zaključak: Gotovo 80% učesnika u istraživanju konzumira alkohol, od čega njih dvije trećine u okviru niskorizičnog pijenja. Učesnici sa intenzivnom religioznošću kao i visokim egzistencijalnim blagostanjem signifikantno manje ili nikada ne konzumiraju alkohol, u odnosu na ispitanike sa umjerenom ili niskom religioznioznosću i egzistencijalnim blagostanjem.

Кључне речи:
alkohol,religija,egzistencija,blagostanje

Тематска област:
Биомедицина

Датум пријаве сажетка:
25.12.2021.

Конференцијa:
Informatika u biomedicini 2022

Рад за рецензију Финални рад Презентација Пријављени рад од аутора

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10