https://www.high-endrolex.com/10

Informatika u biomedicini 2022 - confOrganiser.com

Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

Uticaj stadija tumora na razvoj anemije kod pacijenata sa kolorektalnim karcinomom

Аутори:
1. Emsad Halilovic, K.C.U.Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Sažetak Uvod: Kolorektalni karcinom predstavlja jedan od glavnih zdravstvenih problema u većini zemalja svijeta. Procjena stadija proširenosti tumora bitna je u predviđanju mogućnosti liječenja i dužine preživljavanja. Najmanje trećina pacijenata oboljelih od kolorektalnog karcinoma je anemično i to je, najčešće jedan od prvih znakova bolesti. Cilj istraživanja: Ispitati uticaj stadija tumora na razvoj anemije kod pacijenata oboljelih od kolorektalnog karcinoma Ispitanici i metode: Istraživanje je dizajnirano kao retrospektivna presječna, observaciona studija. Studija je obuhvatila 155 pacijenata operisanih zbog kolorektalnog karcinoma na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u period od 2016. do 2020. godine. Određivani su slijedeći laboratorijski i klinički parametri: dob, pol, preoperativno izmejrene vrijednosti eritoricita, hemoglobina i hematokrita, lokalizacija kolorektalnog karcinoma, postoperativni patohistološki nalaz i stadij bolesti (TNM klasifikacija). Svi navedeni podaci su obrađeni relevantnim statističkim metodama, uz prihvaćeni nivo statističke znajačajnosti p<0,05. Rezultati: Učestalost anemije kod obojelih od kolorektalnog karcinoma nije bila značajno različita u odnosu na spol i dob (p=0,232). Od ukupnog broja (n=155) prema TNM klasifikaciji najučestaliji je stadij III (u 102; 65,8% ispitanika), zatim stadij II u 32 (20,6%) ispitanika. Posmatrano u odnosu na stadij kolorektalnog karcinoma, najviše prosječne vrijednosti eritrocita su nađene u pacijenata sa I stadijem kolorektalnog tumora i iznose 4,31±0,5 x1012/L, sa blagim padom prosječne vrijednosti eritrocita do stadija IV na 4,09±0,6 x1012/L . Prosječne vrijednosti hematokrita su se kretale od 33,95 ±4,2% u stadiju I do 33,60±4,3% u stadiju IV kolorektalnog karcinoma. Prosječna vrijednost hemoglobina u ispitivanoj populaciji bolesnika je bila najniža u stadiju IV kolorektalnog karcinoma (100,0±16,3 g/L). Zaključak: Rezultati istraživanja potvrdili su alternativnu hipotezu, tj. da stepen anemije u bolesnika sa kolorektalnim karcinomom nije u istom odnosu sa stadijem kolorektalnog karcinoma. Ključne riječi: kolorektalni karcinom, anemija, etirociti, hemoglobin, hematokrit

Кључне речи:
Ključne riječi: kolorektalni karcinom,anemija,etirociti,hemoglobin,hematokrit

Тематска област:
Медицина

Датум пријаве сажетка:
26.12.2021.

Конференцијa:
Informatika u biomedicini 2022

Рад за рецензију Финални рад Презентација Пријављени рад од аутора

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10