https://www.high-endrolex.com/10

Informatika u biomedicini 2022 - confOrganiser.com

Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

Motorički razvoj prijevremeno rođene djece tokom prve dvije godine života

Аутори:
1. Asja Bijedić, JZU UKC Tuzla, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
UVOD Do oštećenja mozga može doći djelovanjem rizičnih faktora tokom trudnoće, poroda ili neposredno nakon poroda. Djecu rođenu sa faktorima rizika nazivamo neurorizičnom djecom. Prijevremeno rodjena djeca predstavljaju posebno ugroženu skupinu zbog čestog respiratornog distresa, krvarenja ili ishemije u mozgu. CILJ Pratiti motoriku prijevremeno rodjene djece, te učestalost ostalih riziko faktora povezanih sa prijevremenim porodom. METODE Studija obuhvata 100 djece sa faktorima rizika , odnosno djece koja su prijeterminski rodjena, a koja su ambulantno praćena nakon prvog pregleda u Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Tuzli, te koja su uključena u rani habilitacioni program. Praćena su do dobi od dvije godine motoričkog razvoja. Podatci o trudnoći i porodu su uzeti putem upitnika od strane roditelja i medicinske dokumentacije. REZULTATI Od stotinu opservirane djece, 48% ih je imala normalan motorički razvoj (od toga 48% ih je prijevremeno rodjenih), 25% usporen (od čega je 68% prijevremeno rodjenih), te u 27% je dijagnosticirana cerebralna paraliza ( sa 56% prijevremeno rodjenih). Većina prijevremeno rodjene djece sa normalnim razvojem je rodjena od 35. -40. gn (gestacijske nedelje), što nije slučaj kod djece sa usporenim razvojem , kao i djece sa cerebralnom paralizom,gdje je najveći broj prijevremeno rodjenih izmedju 27- 34 gn. Visoka zastupljenost HIC-a III (intrakranijalne hemoragije trećeg stepena) kod djece sa cerebralnom paralizom, sepse i RDS-a (respiratornog distres sindroma). ZAKLJUČAK Većina neurorizične djece sa usporenim motoričkim razvojem, kao i onih sa cerebralnom paralizom je rođena prijevremeno (68% i 56%), te sa pridruženim ostalim faktorima rizika (HIC, RDS,sepsa ). Te kao značajan pokazatelj oštećenja mozga i usporenog mootričkog razvoja povezanih sa gestacionom nedeljom u kojoj se desio prijevremeni porod.

Кључне речи:
prijevremeni porod,motorički razvoj,cerebralna paraliza

Тематска област:
Медицина

Датум пријаве сажетка:
28.12.2021.

Конференцијa:
Informatika u biomedicini 2022

Рад за рецензију Финални рад Презентација Пријављени рад од аутора

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10