https://www.high-endrolex.com/10

Informatika u biomedicini 2022 - confOrganiser.com

Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

Značaj pulmološke rehabilitacije za funkcionalni oporavak pacijenata u postakutnoj fazi nakon COVID 19 infekcije

Аутори:
1. Drinka Stevandic, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr M. Zotovic", Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Uvod: U cilju optimalog tretmana pacijenata nakon COVID 19 infekcije, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije rehabilitacija ima jednu od ključnih uloga u cilju poboljšanja funkcionalnog oporavka, a samim tim i poboljšanja kvaliteta života tih pacijenata. Cilj ove studije je bio prikazati značaj pulmološke rehabilitacije na funkcionalni oporavak postKovid pacijenta u postakutnoj fazi rehabilitacije. Metode: Prospektivna studija u kojoj je bilo uključeno 160 adultnih pacijenata oba pola, prosječne starosti 64,3godine±9,99, koji su bili stacionarno rehabilitovani na Odjeljenju XI Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” u period od 01.04.2021.g do 15.06.2021.godine, a nakon završenog hospitalnog liječenja pneumonije uzrokovane COVID 19. Pacijenti su imali fizički trening u trajanju od 30min dnevno i funkcionalnu radnu terapiju, tokom 28 dana pulmološke rehabilitacije. Svi pacijenti su dodatno evaluirani od strane specijaliste fizijatra, te su im prema funkcionalnom nalazu uključeni i fizikalni agensi (elektroterapija, magnetoterapija, sonoterapija, termo terapija). Kao parametar praćenja korišten je šestominutni test hoda (6- MWT) i vizuelno analogna skala bola (VAS) na prijemu i na otpustu. Za statističku analizu korišten je Student T test za uparene uzorke, a kao statički značajan rezultat uzeta je vrijednost p < 0,05. Rezultati: Funkcionalni oporavak pacijenata je bio statički značajno bolji na otpustu u odnosu na prijem (p < 0,05). Zaključak: Ciljani fizički trening i primjena fizikalnih agenasa u toku postakutne faze rehabilitacije dovodi do boljeg funkcionalnog oporavka pacijenata nakon COVID 19 infekcije.

Кључне речи:
pulmološka rehabilitacija, postakutna rehabilitacija, COVID 19.

Тематска област:
Биомедицина

Датум пријаве сажетка:
28.12.2021.

Конференцијa:
Informatika u biomedicini 2022

Пријављени рад од аутора Рад за рецензију Презентација

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10