https://www.high-endrolex.com/10

Informatika u biomedicini 2022 - confOrganiser.com

Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

ODREĐIVANJE PERIODA DO PROGRESIJE BOLESTI KOD PACIJENTINKINJA SA LOKALNO UZNAPREDOVALIM I METASTATSKIM KARCINOMOM JAJNIKA NAKON PRVE LINIJE SISTEMSKE TERAPIJE

Аутори:
1. Dragana Stupar, JZU Opšta bolnica ,,Dr Mladen Stojanović ", Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Uvod: Karcinom jajnika peti je najčešći uzrok smrti od karcinoma kod žena u zapadnom svijetu i najsmrtonosniji je ginekološki karcinom. Epitelni tumori jajnika su heterogene neoplazme koje se primarno klasifikuju prema tipu ćelija na serozne, mucinozne, endometrioidne, bistroćelijske, prelazne i skvamozne tumore. Ni jedna od ovih ćelija nije pronađena u normalnom jajniku i njihov razvoj se dugo pripisuje mullerovoj „neometaplaziji” površinskog epitela jajnika (mezotela). Ovi tumori se dalje dijele na benigne, granične (intermedijerne) i maligne (karcinom) ovisno o stepenu ćelijske proliferacije i nuklearne atipije te prisustvu ili odsustvu stromalne invazije. Cilj rada: Cilj rada je odrediti vrijeme do progresije bolesti kod pacijentinja sa lokalno uznapredovalom bolešću (stadijum III) u odnosu na pacijentinje koje su u trenutku postavljanja dijagnoze imale prisutne metastaze (stadijum IV). Materijal i metode: Istraživanje je sprovedeno kao retrospektivna opservaciona studija. Uključeno je 30 pacijentkinja kojima je postavljena dijagnoza epitelnog karcinoma ovarijuma stadijuma III I IV, u Klinici za onkologiju UKC RS, u periodu od 1.1.2015 - 31.12.2015. (jedna godina). Prva linija sistemske hemioterapije uključivala je primjenu protokola Taxol/carboplatin uz bevacizumab. Protokol je aplikovan na tri sedmice, ordinirano je ukupno šest ciklusa. Analiziran je period do progresije bolesti (PFS). Rezultati: Vrijeme do progresije bolesti kod pacijentinja sa lokalno uznapredovalim karcinom jajnika iznosilo je mjeseci. Kod pacijentkinja kod kojih je u trenutku postavljanja dijagnoze bolest bila metastataska PFS je mjeseci. Zaključak: Prema rezulatima ove sudije, vrijeme do progresije bolesti duže je kod pacijentinja sa lokalno uznapredovalom bolešću (stadijum III) u odnosu na pacijentinje koje su u trenutku postavljanja dijagnoze imale prisutne metastaze (stadijum IV).

Кључне речи:
Karcinom jajnika,Hemoterapija,Progresija bolesti

Тематска област:
Медицина

Датум пријаве сажетка:
29.12.2021.

Конференцијa:
Informatika u biomedicini 2022

Презентација Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10