https://www.high-endrolex.com/10

Informatika u biomedicini 2022 - confOrganiser.com

Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

Postoperativna trepaija bola

Аутори:
1. Azra Piric, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Svjetsko udruženje za istraživanje boli (engl. InternationalAssociation for theStudyof Pain – IASP) definise bol kao neugodan emocionalni i osjetni doživljaj koji je usko povezan sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva.Bol se može podijeliti prema trajanju na akutnu i hroničnu bol, prema etiologiji na malignu i nemalignu bol te prema patofiziološkom mehanizmu nastanka na nociceptivnu (somatska i visceralna) i neuropatsku bol.Smjernice Američkog udruženja anesteziologa (eng. American Society of Anesthesiologists – ASA) za liječenje boli u perioperativnom razdoblju definisu postoperativnu akutnu bol kao onu koja je prisutna u hirurškog bolesnika nakon zahvata.Hronična postoperativna bol odnosi se na bol koja traje 3-6 mjeseci nakon operacije.Rizični faktori povezani s razvojem hronične postoperativne boli uključuju psihosocijalne faktore, spol, dob, genetsku predispoziciju i razinu prethodno postojeće boli.Zanimljivo je da neurotični pacijenti doživljavaju veću bol. Također, žene zahtijevaju manje analgezije. American Society of Anesthesiologists – ASA je 2012.god. objavila smjernice za liječenje akutne boli u perioperacijskom razdoblju.U ovom radu cemo razmotriti svrhu smjernica, patoloske mehanizme bola i metode analgezije.Cilj istrazivanja je lijecenje postoperativne boli u kardiovaskularnoj hirurgiji u Medical Institute Bayer u Tuzli, te uporediti lijecenje postoperativne boli sa smjernicama za lijecenje postoperativne boli.U provedenom retrospektivnom istrazivanju koje je provedeno tokom 2020 godine bilo je ukljuceno 250 pacijenata podvrgnutih operativnom zahvatu u kardiovaskularnoj hirurgiji. Starosna dob pacijenata bila je od 45-70 godina. Na osnovu metode istrazivanja doslo se do zakljucka da lijecenje postoperativne boli kod pacijenata nakon operacija kardiovaskularne hirurgije nije u skladu sa smjernicama za lijecenje postoperativne boli.

Кључне речи:
akutna bol,hronicna bol,kardioanestezija

Тематска област:
Медицина

Датум пријаве сажетка:
29.12.2021.

Конференцијa:
Informatika u biomedicini 2022

Рад за рецензију Финални рад Презентација

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10