Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

BRAF mutirani metastatski melanom - učestalost, terapijski pristup i ishod liječenja

Аутори:
1. Bojana Lazić, Univerzitetski klinicki centar Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Uvod: Melanom je najmaligniji tumor kože porijeklom od melanocita koji maligno alteriraju. Od 50% do 60% pacijenata s melanomom, ima mutaciju BRAF gena. Danas postoje savremene terapijske procedure, poput selektivnih BRAF inhibitora, selektivnih MEK inhibitora ili njihovih kombinacija, koje se koriste kao ciljana biološka terapija kod BRAF mutiranog metastatskog melanoma. Cilj: Cilj rada je odrediti ukupan broj pacijenata sa BRAF mutiranim metastatskim melanomom liječenih u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske (UKC RS) i odrediti vrijeme do povratka bolesti - disease free survival (DFS), preživljavanje bez progresije bolesti - progression free survival (PFS) i ukupno preživljavanje - overall survival (OS). Materijal i metode: Sprovedeno je retrospektivno istraživanje i analizirani su svi pacijenti sa dijagnostikovanim melanomom liječeni u UKC RS u periodu od januara 2015. do kraja decembra 2019. godine, sa posebnim osvrtom na BRAF mutirani metastatski melanom, terapijski pristup i ishod liječenja. Pacijenti sa BRAF mutiranim melanomom raspoređeni su u tri grupe: prvu grupu čine pacijenti liječeni hemioterapijom, u drugoj grupi su pacijenti liječeni BRAF/MEK inhibitorima, a u trećoj grupi pacijenti koji su liječeni BRAF inhibitorom vemurafenibom. Rezultati: Od ukupno 413 pacijenata sa melanomom, njih 65 (15,74%) ima BRAF mutirani metastatski melanom. Prosječan DFS za sve tri grupe pacijenata iznosi 24,5 mjeseci. Prosječan PFS kod pacijenata liječenih hemioterapijom iznosi 8,1 mjesec, dok je prosječan OS 27 mjeseci. PFS kod liječenih BRAF/MEK inhibitorima u prosjeku iznosi 11,6 mjeseci, dok je prosječan OS 48,7 mjeseci. U grupi pacijenata liječenih vemurafenibom prosječan PFS iznosi 9,1 mjesec, te OS 50,7 mjeseci. Zaključak: Poređenjem efikasnosti terapije u tri grupe pacijenata, dokazan je produžen PFS i OS u grupi pacijenata koji su liječeni vemurafenibom i kombinovano BRAF/MEK inhibitorima, u odnosu na grupu pacijenata liječenih hemioterapijom, dakarbazinom.

Кључне речи:
BRAF mutacija, melanom, PFS, OS.

Тематска област:
Медицина

Датум пријаве сажетка:
29.12.2021.

Конференцијa:
Informatika u biomedicini 2022

Рад за рецензију Финални рад Презентација Пријављени рад од аутора

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab