Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

Učestalost i prediktori postpartalnog krvarenja u UKC RS u periodu od 01.01.2017.-31.12.2021.

Аутори:
1. Zvjezdana Ritan Mičić, Univerzitetski klinicki centar Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Cilj: Postpartalno krvarenje (PPH) se definiše kao krvarenje koje u količini krvi iznosi više od 500 ml u prvih 24h nakon porođaja, dok se teški oblik postpartalnog krvarenja definiše kao krvarenje koje u količini krvi iznosi više od 1000 ml u istom vremenu. PPH je glavni uzročnik maternalnog mortaliteta i morbiditeta i povezuje se sa jednom četvrtinom svih smrtnih ishoda na globalnom nivou. Cilj rada je ispitati učestalost i najčešće uzročnike PPH u Univerzitetskom kliničkom centru RS u periodu od 01.01.2017.-31.12.2021. Materijal i metode: Istraživanje je dizajnirano kao retrospektivna opservaciona studija presjeka. Ukupan broj porođaja za navedeni period iznosio je 15800, a kod 324 pacijentkinja utvrđeno je postpartalno krvarenje. Rezultati: Učestalost PPH je 2 %. Atonija uterusa kao uzročnik PPH zastupljena je kod 201 pacijenkinje (62,04%), poremećaji placentacije kod 77 pacijentkinja (23,76%), povrede mekog dijela porođajnog kanala kod 38 pacijentkinja (11,73%) i ostali uzročnici kod 8 pacijenkinja (2,47%). Zaključak: Učestalost postpartalnog krvarenje u Univerzitetskom kliničkom centru RS za navedeni period iznosi 2% što odgovara prosjeku PPH u razvijenim zemljama svijeta. Najčešći etiološki faktori ne pokazuju značajno odstupanje od uzročnika u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Ključne riječi: porođaj, postpartalno krvarenje, atonija, posteljica

Кључне речи:
porođaj, postpartalno krvarenje, atonija, posteljica

Тематска област:
Медицина

Датум пријаве сажетка:
31.12.2021.

Конференцијa:
Informatika u biomedicini 2022

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab