Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

Aloartroplastika kuka u Zavodu Zotovic 2010-2020

Аутори:
1. Bojan Miholjcic, ZZFMR "Dr M.Zotovic" B.Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Aloartroplastika kuka predstavlja hirurški tretman na zglobu kuka, tzv., ugradnja „vještačkog zgloba“.Indikaciono područje za aloartroplastiku kuka je šaroliko; a)uznapredovala artroza zgloba kuka sa klnički izraženim ograničenjem i bolnom pokretljivosti; b)komplikovana trauma sa prelomom u proksimalnom dijelu natkoljenice; c) raniji neuspješni hirurški tretman preloma proksimalnog dijela natkoljenice ili zgloba kuka Cilj rada je predstaviti i epidemiološki sagledati hirurški tretman u vidu aloartroplastika kuka na Ortopedskom odjeljenju Zavoda „Dr Mirosalv Zotović“ Banja Luka, u periodu 2010.-2020. Uzorak su hirurški zahvati u smislu aloartroplastike kuka obavljeni u periodu 2010.-2020.godine na Ortopedskom odjeljenju Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, te epidemiološki prikaz i raspored učinjenih aloartroplastičnih operativnih zahvat po tipu i uzroku: a) primarna ili reviziona aloartroplastika, b) parcijalna ili totalna aloartroplastika. Aloartroplastika kuka se nameće kao „metod izbora“ kod pacijenata sa uznapredovalim artrotičnim promjenama zgloba kuka, kod kompleksnih trauma u predjelu proksimalnog dijela natkoljenice, ranijih neuspjelih hirurških zahvata na proksimalnom dijelu natkoljenice ili zglobu kuka.

Кључне речи:
kuk,artroza,hirurgija,aloartroplastika,vještački zglob

Тематска област:
Медицина

Датум пријаве сажетка:
31.12.2021.

Конференцијa:
Informatika u biomedicini 2022

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab