Informatika u biomedicini 2022

16 - 17.9.2022.

Učestalost PTE kod SARS CoV2 pozitivnih pacijenata, sa povišenim vrijednostima D-Dimera, pregledanih u Covid ambulanti Urgentnog centra

Аутори:
1. Ana Anić, UKC RS Banajluka::, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Uvod: Tokom COVID 19 infekcije rastu vrijednosti D-Dimera kako kod pacijenata koji imaju plućnu tromboemboliju (PTE) tako i kod pacijenata koji istu nemaju. Ovo je rezultiralo povećanim zahtjevima za CT angiografijom pluća. Cilj je utvrditi postoji li razlika u vrijednostiama D-Dimera kod pacijenata koji imaju PTE te kod pacijenata koji nemaju PTE, te prema rezultatima postaviti indikaciju za CT angiografiju pluća. Metod: Ova retrospektivna studija presjeka rađena je u periodu od 15.11.2021-30.11.2021 u UKC-u Banja Luka, Urgentni centar, Prijemna Covid ambulanta. U studiju su uključeni pacijenti pregledani u ovoj ambulanti, koji su imali povišene vrijednosti D-Dimera, bili suspektni na PTE te bili podvrgnuti CT angiografiji pluća. Statistički metod obrade podataka je Studentov T test. Kritična vrijednost D-Dimera prema kojoj se može predvidjeti rizik za PTE izračunata je ROC krivuljom Rezultati: 236 pacijenata je bilo uključeno u studiju. Od toga 136 muškaraca ( 57,62 %) i 100 žena ( 42,38%) prosječne starosti 65 godina. Od ukupnog broja pacijenata podvrgnutih CT angiografiji pluća njih 43 je imalo PTE (18,22%). Srednja vrijedost D-dimera bila je znatno viša kod pacijenata koji su imali PTE (11,5) u odnosnu na pacijente koji nisu imali PTE (3,0) Zaključak: Srednja vrijednost D-dimer kod COVID 19 pozitivnih pacijenata koji imaju PTE znatno je veća nego kod pacijenata koji nemaju PTE.

Кључне речи:
Covid 19, Plućna tromboembolija, D dimer, CT angiografija pluća

Тематска област:
Медицина

Датум пријаве сажетка:
03.01.2022.

Конференцијa:
Informatika u biomedicini 2022

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab